Etik İlkeler

“İnsana saygının başarının temeli olması” ilkesinden hareketle, gerek çalışanları gerekse müşterileri arasında ayırım yapmadan; hizmet sunarken, ulus, din, finansal ve toplumsal statü, cinsiyet gibi farklılıklar gözetmeden, tüm faaliyetlerinde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında Türk Bankası, kendi vizyonu çerçevesinde, 39/2001 sayılı KKTC Bankalar Yasası’nın 47. maddesinin gereği olarak Bankalar Birliği’nce yayınlanan “Bankacılık Etik İlkeleri” doğrultusunda, ilgili yasa, tüzük, yönetmeliklerce tanımlanmış kurallar çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmeyi ve çalışanları ile yöneticilerinin Bankacılık Etik Kurallarına uygun davranmasını prensip edinmiştir.

Türk Bankası, benimsediği etik kurallar çerçevesinde, tasarruf sahiplerinin haklarının ve menfaatlerinin korunması ile mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasının yanı sıra toplumsal yararın gözetilmesi amacı ile faaliyetlerinde aşağıda sıralanan unsurları göz önünde bulundurmaktadır:

• Dürüstlük,
• Tarafsızlık,
• Güvenilirlik,
• Saydamlık,
• Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı,
• İçeriden Öğrenenlerin Ticaretinin Önlenmesi,
• Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele,
• Bankalar arası Haksız Rekabete Yol Açacak Her Türlü Uygulamadan Kaçınma,
• Sektörün Ortak Menfaatlerini Gözetme,
• Bankacılık Sektöründe Genel Güveni Artırıcı Uygulamalarda Bulunma,
• Bankacılık Mesleğinin Saygınlığına Zarar Verebilecek Her Türlü Hareketten Sakınma,
• Sunulan Ürün ve Hizmetler Konusunda Müşterilerinin Bilgilendirilmesi,
• Müşteri Sırlarını Özenle Saklama,
• Hizmet Kalitesinin Artırılması,
• Müşterilere Saygı Duyulması ve Güvenilir Davranışlar Sergilenmesi,
• Müşteri Memnuniyetsizliklerinin Hassasiyetle Ele Alınması,
• Müşteri Çıkarları ile Çatışan Şahsi ve Benzeri Çıkarların, Bankacılık,
• İşlemlerini Hiçbir Şekilde Etkilememesine Özen Gösterilmesi.

Ayrıca, Türk Bankası, yasa, tüzük, yönetmeliklere saygı, müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar arasında güven ortamının sağlanması ve suistimalin ve/veya sahteciliğin önlenmesi amacıyla Bankalar Birliği’nin yayınladığı Etik İlkelerin tamamını kendi Etik İlkeleri olarak benimsemiştir.