Zamanaşımı

62/2017 sayılı Bankacılık Yasası altında yayınlanan Mevduat ve Zamanaşımına İlişkin Tebliği madde 9 (1) gereği, bankaların nezdinde bulunan her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan, zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri de dâhil olmak üzere, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar.

Madde 9 (3) gereği “Tutarına bakılmaksızın bankanın nezdinde bulunan zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, emanet ve alacaklara ait listeler, zamanaşımı süresinin bitimini izleyen takvim yılının Ocak ayının başından itibaren bankanın kendi internet sayfasında düzenleyeceği sorgu ekranı vasıtası ile Haziran ayının on beşine kadar müşterilerinin sorgulamasına açılır.”

Madde 9 (4) gereği, Zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan Haziran ayının on beşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kâr payları ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar, Merkez Bankası tarafından düzenlenecek cetvellerin usulüne uygun doldurulmuş kopyaları ile birlikte bankalar tarafından Merkez Bankasına devredilir.

Made 9 (5)  gereği, Merkez Bankasına devredilen mevduat, emanet ve alacaklardan, Aralık ayı itibarı ile yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin, faiz ve kar payları ile %10 (yüzde on)’unu aşmayanlar Merkez Bankası tarafından, Haziran ayı sonunda Fon’a devredilir ve Fon tarafından gelir kaydedilir. Aralık ayı itibarı ile yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin %10 (yüzde on)’unu aşanlar ise Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete’de ilân edilir ve Merkez Bankası’nın internet sayfasında bir yıl süre ile yayınlanmaya devam edilir.

Bu çerçevede, aşağıdaki listede isimleri bulunan  müşterilerimizin, en geç  15 Haziran 2020 tarihine kadar Türk Bankası’nın herhangi bir şubesine geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları beklenmektedir. Müşterilerimizin Bankamız’a başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet ve alacaklar, Haziran ayı sonunda KKTC Merkez Bankası’na devredilecektir.

Değerli müşterilerimizin bigisine sunarız.